Dividendbeleid

Dividendbeleid

Koninklijke Porceleyne Fles is voornemens om jaarlijks een dividend uit te keren in de vorm van een keuzedividend, waarbij de aandeelhouders kunnen kiezen tussen cashdividend of aandelen. Of over een bepaald boekjaar dividend wordt vastgesteld en wat de hoogte van dat dividend zal zijn, wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de resultaten van de vennootschap in het voorafgaande boekjaar. Daarbij geldt met het oog op de doelstelling van lange termijn waardecreatie dat een gezonde solvabiliteit en liquiditeit van de vennootschap altijd voorop staat. Het bedrag dat niet aan aandeelhouders wordt uitgekeerd, zal worden toegevoegd aan de reserves van NV Koninklijke Porceleyne Fles.

  • Bij het doen van dividenduitkeringen moet worden voldaan aan de toepasselijke wet- en regelgeving
  • NV Koninklijke Porceleyne Fles evalueert haar reserverings- en dividendbeleid jaarlijks als apart agendapunt tijdens de Algemene Vergadering.

Historie uitbetaald dividend:
Boekjaar                   2018
Type dividend          keuze
Per aandeel (EUR)  0,50
Bedrag cash (EUR) 21.264,68
aantal Stock             32.764