Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Royal Delft Groep

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

Verkoper: Royal Delft en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen die producten en/of diensten leveren aan Koper (volledige naam Royal Delft: N.V. Koninklijke Delftsch Aardewerkfabriek “De Porceleyne Fles Anno 1653” voorheen Joost Thooft en Labouchere);

Koper: Iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Verkoper producten levert, dan wel met wie Verkoper een Overeenkomst aangaat of met wie Verkoper in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Verkoper en Koper tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, almede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst; Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst; Order: iedere opdracht van Koper, in welke vorm dan ook.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van en elke overeenkomst met Verkoper.

2.2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Koper wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten

3.1. Een aanbieding of (prijs)opgave van Verkoper bindt hem niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order door Koper.

3.2. Een Overeenkomst kan slechts tot stand komen indien en voor zover Verkoper een Order van Koper schriftelijk aanvaardt of door Verkoper uitvoering aan een Order wordt gegeven, tenzij Koper bewijst dat Verkoper de Order van Koper anderszins – en onverkort en onvoorwaardelijk – heeft aanvaard. Indien Verkoper op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal Koper Verkoper daarvoor, met inachtneming 2 van het bepaalde in de artikelen 5 en 6, betalen conform de dan bij Verkoper geldende tarieven.

3.3. Alle opgaven door Verkoper van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan, maar Verkoper kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten. Wanneer Koper aantoont dat de (af)geleverde Producten zodanig afwijken van de opgaven van Verkoper of van de monsters, tekeningen of modellen, dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn tot afname daarvan verplicht te blijven, heeft Koper het recht om de Overeenkomst te ontbinden, echter zonder tot enige vorm van schadevergoeding gerechtigd te zijn.

4. Wijzigingen en aanvullingen

4.1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

4.2. Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in lid 1 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.

5. Prijzen en BTW

5.1. Alle prijzen van Verkoper zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, een en ander tenzij anders aangeduid. Tenzij in Verkopers brochures, prijscouranten of ander promotiemateriaal anders wordt vermeld of tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen separaat ten laste van Koper de kosten van speciale vormen van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van enige prestatie.

6. Betaling

6.1. In geval van (af)levering van Producten zal Koper de hem in rekening gebrachte bedragen, in de valuta vermeld op de factuur, op het moment van (af)levering van bedoelde Producten aan Verkoper betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle betalingen zullen, ter keuze van Verkoper, te zijner kantore of op een door hem aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan.

6.2. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 10 dagen schriftelijk ter kennis van Verkoper worden gebracht. Indien dit niet mogelijk is op grond van enige niet aan Koper toe te rekenen oorzaak, zal Koper zijn bezwaren in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk aan Verkoper mededelen.

6.3. Alle aan Koper in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan.

6.4. Koper is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Verkoper, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijzigde gegane rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan.

6.5. Koper heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij Koper binnen 30 dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan de volgens artikel 18.3 bevoegde rechter.

6.6. Indien op enig moment bij Verkoper gerede twijfel bestaat en kan bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Koper, en/of in het geval Koper bij herhaling niet correct of niet tijdig betaalt en hij door Verkoper ter zake is gewaarschuwd, is Verkoper 3 gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, ook voor lopende Overeenkomsten van Koper te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom van de Producten plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van het bedrag dat Verkoper onder de Overeenkomst van Koper te vorderen mocht hebben, daaronder mede begrepen de in het handelsverkeer gebruikelijke rembourscondities en condities van documentair krediet zoals onherroepelijke letters of credit, cash against documents of cash against delivery.

6.7. Koper is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan het 1-maandtarief van de Euro Interbank Offered Rate, vermeerderd met 3% (berekend op jaarbasis). Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.

6.8. Indien Koper ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Koper verplicht Verkoper alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden. Indien door Verkoper uit coulanceoverwegingen of anderszins, aan Koper uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

7. Afleveringstermijn

7.1. De door Verkoper opgegeven afleveringstermijn voor Producten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Verkoper geldende omstandigheden en, voorzover samenhangend met prestaties van derden, op de door die derden aan Verkoper verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door Verkoper zo veel mogelijk in acht worden genomen.

7.2. Genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging door Verkoper. Indien Verkoper voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Koper moeten worden verstrekt, gaan de termijnen in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Verkoper, doch niet eerder dan op de datum van de schriftelijke orderbevestiging.

7.3. Koper draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het nakomen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings- en afnametijdstippen.

7.4. Bij overschrijding van enige termijn heeft Koper geen recht op schadevergoeding ter zake, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Verkoper of zijn leidinggevend personeel. Koper heeft evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat. Koper is alsdan, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, gerechtigd de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.

7.5. Verkoper heeft te allen tijde het recht de Producten in gedeelten af te leveren.

8. Aflevering en risico

8.1. De aflevering van de Producten, inclusief de kosten van de (af)levering en de overgang van het risico, geschiedt, indien dit in de offerte of opdrachtbevestiging tot uitdrukking is gebracht en vervolgens is overeengekomen, volgens de in het handelsverkeer gebruikelijke condities, zoals exw., f.o.b., c.i.f., c.f.r. etc., en in al 4 zulke gevallen zijn de Incoterms 2000 van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs daarop van toepassing.

8.2. Indien de in het vorige lid bedoelde condities niet zijn overeengekomen, geschiedt de aflevering en de risico-overgang van de Producten en de verpakking daarvan steeds op de plaats en het tijdstip waarop de Producten gereed zijn voor verzending aan Koper (“ex works”). Verkoper zal Koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van bovengenoemde tijdstip en plaats en Koper zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na de kennisgeving afnemen.

8.3. Mocht Koper de Producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Verkoper is alsdan gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Koper op te slaan. Koper blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd.

8.4. In het geval een zaak (bijvoorbeeld toonkasten of –rekken of promotiemateriaal) aan Koper ter beschikking wordt gesteld, zonder dat de zaak wordt verkocht, blijven alle (intellectuele) eigendomsrechten bij Verkoper berusten, ook in het geval Koper een vergoeding betaalt, maar is de zaak vanaf het verlaten van Verkopers bedrijfsterreinen, of die van zijn toeleverancier, volledig voor rekening en risico van Koper. Koper draagt zorg voor een volledige verzekering van de zaken in kwestie ten gunste van Verkoper en geeft Verkoper desgevraagd inzage in het polisblad.

9. Overmacht

9.1. Indien Verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan zijn verplichtingen jegens Koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

9.2. Indien de overmachttoestand tenminste drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden.

9.3. Onder overmacht van Verkoper wordt verstaan elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) zijn verplichtingen jegens Koper wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Verkoper kan worden verlangd, waaronder maar niet beperkt tot werkstakingen, transportstoringen, onlusten en oorlogstoestanden, natuurrampen, diefstal, molest, brand en het niet (tijdig) nakomen van leveranciers van Verkoper.

9.4. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. Het eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Koper nadat deze al hetgeen hij ter zake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren Producten aan Verkoper verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige Overeenkomst verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

10.2. Alle door Koper verrichte betalingen strekken in eerste instantie tot voldoening van eventuele rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

10.3. Voordat de eigendom van de Producten op Koper is overgegaan, is Koper niet gerechtigd de Producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpan- 5 den, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Koper is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Verkoper eigenaar is, aan derden te verkopen en (af) te leveren, voor zover dit in het kader van Kopers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

10.4. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren, en deze ten gunste van Verkoper volledig te verzekeren. Op eerste verzoek van Verkoper zal Koper Verkoper een kopie verstrekken van het polisblad.

10.5. Indien en zolang Verkoper eigenaar van de Producten is, zal Koper Verkoper onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de Producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de Producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Voorts zal Koper Verkoper op Verkopers eerste verzoek mededelen waar de Producten, waarvan Verkoper eigenaar is, zich bevinden.

10.6. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Koper onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Verkoper.

11. Intellectuele eigendom

11.1. Verkoper verklaart dat, voor zover hij weet, door de Producten geen inbreuk wordt gemaakt op geldende rechten van intellectuele eigendom van derden.

11.2. Koper staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Verkoper, dan wel zijn toeleveranciers, met betrekking tot de Producten, bijvoorbeeld door de Producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.

12. Inspectie en reclame

12.1. Koper is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de Producten die zijn te wijten aan materiaal- of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde Producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 10 dagen na aankomst van de Producten schriftelijk aan Verkoper worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en in ieder geval uiterlijk binnen zes maanden na aankomst van de Producten schriftelijk aan Verkoper worden gemeld.

12.2. Koper zal alle door Verkoper voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen.

12.3. Koper heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van Producten waarvan door Verkoper geen controle op de reclame kan plaatshebben.

12.4. Het staat Koper niet vrij de Producten te retourneren, voordat Verkoper daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De redelijke kosten van retourneren zijn alsdan voor Verkoper. De Producten blijven voor risico van Koper, totdat deze in de macht zijn gekomen van Verkoper.

12.5. Gebreken ter zake van een afzonderlijke partij Producten die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande leverantie, geven Koper slechts het recht op ontbinding van de gehele Overeenkomst wanneer van Koper instandhouding van het resterende gedeelte van de Overeenkomst niet in redelijkheid kan worden verlangd. 6

12.6. Koper kan geen aanspraken ter zake van reclames over gebreken van Producten doen gelden jegens Verkoper zolang Koper enige daarmee samenhangende verplichting jegens Verkoper niet is nagekomen.

12.7. Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van dit artikel is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Verkoper genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet voldoen aan de overeengekomen eisen, zal Verkoper de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos te vervangen door nieuwe Producten tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij de betreffende Producten deugdelijk te repareren, hetzij Koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties zal Verkoper volledig zijn gekweten en zal Verkoper tot geen enkele (verdere) (schade)vergoeding zijn gehouden.

13. Garantie

13.1. De Producten worden gedurende een periode van twaalf maanden na aflevering gegarandeerd tegen gebreken als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten. De garantie houdt in dat Verkoper naar zijn keuze voor zijn rekening de Producten zal herstellen of vervangen. Alle vervangen zaken worden eigendom van Verkoper.

13.2. De garantie is niet van toepassing indien de gebreken (gedeeltelijk) het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik of een overeenkomstig de gebruiktijd natuurlijke slijtage.

13.3. Verkoper staat uitdrukkelijk niet in voor aanbevelingen of adviezen ter zake van het gebruik van de Producten door derden, noch staat Verkoper in voor zodanige adviezen of instructies van Koper aan zijn afnemers.

14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

14.2. De aansprakelijkheid van Verkoper jegens Koper uit welken hoofde dan ook is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractsom (exclusief B.T.W.). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is Verkopers aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat hij ter zake van zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. In alle gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot een maximaal bedrag ad 250.000 Euro.

14.3. De aansprakelijkheidsbeperkingen in de leden 1 en 2 blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Verkoper of zijn leidinggevend personeel of voor zover Verkopers aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijke productenaansprakelijkheidsrecht.

15. Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden Koper

15.1. Koper zal aan Verkoper alle voor de uitvoering van verkopers werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

15.2. Koper zal op de Producten aangebrachte merk- en/of herkenningstekens niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of onzichtbaar maken. 7

16. Ontbinding

16.1. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Koper, heeft Verkoper het recht alle Overeenkomsten met Koper te ontbinden, tenzij Verkoper Koper binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

– de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

– al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van Koper op te schorten, een en ander onverminderd Verkopers andere rechten onder welke Overeenkomst met Koper dan ook en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.

16.2. Indien Koper niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Koper in verzuim en is Verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

– de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

– die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd Verkopers andere rechten onder welke Overeenkomst met Koper dan ook en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.

16.3. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Verkoper op Koper en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Verkoper gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In dat geval zullen Verkoper en zijn gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Koper te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Koper is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Verkoper in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.

17. Overdracht van rechten en verplichtingen

17.1. Het is Verkoper toegestaan de in enige Overeenkomst met Koper omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van VKM worden overgedragen dient Verkoper Koper hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden. Verkoper is niet tot enige (schade)vergoeding ter zake gehouden.

17.2. Koper is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.

18. Toepasselijk recht, informatieplichten bevoegde rechter

18.1. Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien of daarmee mochten samenhangen, is Nederlands recht van toepassing.

18.2. Indien deze Voorwaarden van toepassing zijn in een internationale verhouding met Koper, zal deze Verkoper steeds direct informeren over alle bepalingen in deze Voorwaarden die in het land van Koper niet afdwingbaar zijn. Mits op voorhand door Verkoper geaccordeerd, zal Verkoper alsdan de redelijke kosten van een eventueel daartoe benodigd extern juridisch onderzoek dragen. Koper zal, voor zover hij met het 8 bepaalde in de eerste zin van dit lid in gebreke blijft, zich niet in of buiten rechte beroepen op de mogelijke niet-afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen en Verkoper vrijwaren voor enige schade die mocht ontstaan, tenzij Verkoper heeft geweigerd om de redelijke kosten als hierboven bedoeld te voldoen.

18.3. Voor zover door toepasselijke nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, onverminderd Verkopers recht om het geschil in plaats daarvan voor te leggen aan de anders op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter.

18.4. De toepasselijkheid van: – Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken; Wenen, 11 april 1980 (“Weens Koopverdrag”); en – Het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op international koopovereenkomsten betreffende roerende zaken; ’s-Gravenhage, 22 december 1986 (“Haags Verdrag Toepasselijke Wet Internationale Koop”), wordt nadrukkelijk door partijen uitgesloten. Specifieke opdracht De in dit hoofdstuk “specifieke opdracht” vermelde bepalingen zijn, naast de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien Verkoper Producten vervaardigt of doet vervaardigen in specifieke opdracht van Koper.

19. Prijzen

19.1. Tenzij anders overeengekomen, zal van Koper een aanbetaling van 30%, dan wel vooruitbetaling van de opstartkosten worden gevraagd.

19.2. In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is Verkoper gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, tenzij de verhoging bij de orderbevestiging reeds bekend was.

20. (Intellectueel) eigendom

20.1. Alle tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen, alsmede de grafische vormgeving van (handels)namen, merken, beeldelementen en logo’s, door of namens Verkoper bij de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigd, blijven het (intellectueel) eigendom van Verkoper.

20.2. Koper garandeert dat het gebruik van door Koper verstrekte gegevens, (handels)namen, merken of anderszins, Verkoper niet in strijd brengt met wettelijke voorschriften of rechten van derden. Koper vrijwaart Verkoper volledig van alle directe en indirecte schade voortvloeiende uit aanspraken welke derden jegens Verkoper geldend maken uit hoofde van de schending van de vorenbedoelde garantie.

20.3. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van Verkoper en moeten op eerste verzoek franco aan Verkoper worden teruggezonden. Ze mogen zonder toestemming van Verkoper niet vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter inzage worden gegeven. 9

21. Uitvoering Overeenkomst

21.1. Verkoper is bevoegd om, indien hij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de opdracht en na overleg met de Koper, bij de uitvoering van de Overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan Koper zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

21.2. Eventuele specifieke wensen van Koper inzake het transport resp. de verzending, worden slechts uitgevoerd indien Koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

21.3. Geringe en/of gebruikelijke afwijkingen geven nimmer aanleiding tot enige reclame. Verkoper is gerechtigd maximaal 15% meer of minder dan besteld te leveren. Daarnaast is verkoper gerechtigd ten hoogste 5% zogenaamde “tweede keus” te leveren, met dien verstande dat daarop een nader overeen te komen korting wordt gegeven. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage en zullen op Kopers eerste verzoek kosteloos aan hem worden toegezonden.