Algemene inkoopvoorwaarden

1 ALGEMENE INKOOP-, OPDRACHT- EN AANBESTEDINGSVOORWAARDEN N.V. KONINKLIJKE PORCELEYNE FLES

A. ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen N.V. Koninklijke Porceleyne Fles en Verbonden Ondernemingen enerzijds en Opdrachtnemer anderzijds.

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

-Diensten: alle werkzaamheden (in welke vorm en hoegenaamd ook, bijv. dienstverlening, aanneming van werk, uitlening, enz.) die Opdrachtnemer voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht, al dan niet in samenhang met (af)levering van Producten;

-Gebrek: iedere afwijking van de Producten of Diensten van de Specificatie en ieder anderszins niet naar behoren functioneren van de Producten of iedere anderszins niet correct uitgevoerde Dienst;

-Opdrachtgever: N.V. Koninklijke Porceleyne Fles, dan wel een Verbonden Onderneming, afhankelijk van welke partij tot het sluiten van de Overeenkomst overgaat;

-Opdrachtnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon bij wie Opdrachtgever Producten en/of Diensten bestelt en/of met wie zij in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;

-Order: iedere opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer tot levering van Producten en/of het verrichten van Diensten, in welke vorm dan ook;

-Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;

-Producten: alle ter uitvoering van een Order aan Opdrachtgever (af)geleverde of (af) te leveren zaken, ongeacht of de Order uitsluitend de (af)levering van die zaken dan wel (mede) het verrichten van Diensten omvat;

-Specificatie: de omschrijving van door Opdrachtgever bestelde Producten of Diensten, welke wordt vermeld of naar welke wordt verwezen in de Order of de Overeenkomst. Bij gebreke daarvan geldt als omschrijving hetgeen tussen partijen, of bij gebreke daarvan, hetgeen in de branche algemeen gebruikelijk is;

– Verbonden Onderneming(en):Iedere groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 2:24b BW – Werk: het door Opdrachtnemer uit te voeren werk.

2. Toepasselijkheid en vernietigbaarheid

2.1. Deze Voorwaarden maken onderdeel uit van alle offertes van Opdrachtgever en alle Overeenkomsten, ook wanneer, bij opvolgende Overeenkomsten, naar de toepasselijkheid daarvan niet nadrukkelijk wordt verwezen.

2.2 Behoudens wanneer, mede gezien de aard van de overeengekomen of overeen te komen prestaties, andere Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever van toepassing zijn (zoals de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden), maken deze Voorwaarden deel uit van alle Overeenkomsten en zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

2.2. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Opdrachtnemer wordt door Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Bepalingen uit deze Voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover zij in strijd mochten zijn met toepasselijke bepalingen van dwingend recht. Mocht enige bepaling in deze Voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden en de Overeenkomst niet aan.

3. Order en acceptatie

3.1. Alle Orders van Opdrachtgever zijn vrijblijvend. Voor zover Opdrachtnemer een – in afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van dit artikellid – bindend aanbod van Opdrachtgever aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de Overeenkomst en komt de Overeenkomst tot stand overeenkomstig Opdrachtgever’s aanbod.

3.2. Opdrachtgever heeft het recht om, mits binnen 2 werkdagen na ontvangst van de acceptatie door Opdrachtnemer van Opdrachtgever’s Order, door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan Opdrachtnemer de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige vergoeding te zijn gehouden.

3.3. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een orderformulier toezendt, dient deze dat formulier binnen 7 werkdagen na dagtekening voor akkoord ondertekend te retourneren. In het geval Opdrachtgever niet binnen 12 werkdagen na dagtekening een correct ondertekend formulier heeft ontvangen, is zij gerechtigd zich op het standpunt te stellen dat niet 2 rechtsgeldig een overeenkomst tot stand is gekomen.

3.4. Aanbiedingen en prijsopgaven door Opdrachtnemer zijn vast en bindend en kunnen vóór of na de Order niet meer worden gewijzigd, tenzij zij betrekking hebben op een door Opdrachtnemer (eventueel tussentijds) te verlenen (extra) korting.

4. Distributie- en agentuurovereenkomsten

4.1. Indien Opdrachtgever gedurende meer dan een jaar met regelmaat Overeenkomsten sluit met Opdrachtnemer voor de koop van zaken die bestemd zijn voor de wederverkoop en mits Opdrachtnemer zulks weet of moet weten, en indien Opdrachtgever enige substantiële vorm van marketinginspanning voor deze zaken heeft verricht waartegen Opdrachtnemer geen bezwaar heeft gemaakt terwijl hij daarvan op de hoogte was of had moeten zijn, komt tussen partijen van rechtswege een distributieovereenkomst voor onbepaalde duur tot stand met betrekking tot deze zaken, tenzij Opdrachtnemer met rechtens toegestane middelen bewijst dat ondanks het voorgaande geen distributieovereenkomst tot stand is gekomen.

4.2. Indien en voor zover Opdrachtgever de facto gedurende het jaar bedoeld in lid 1 de enige wederverkoper in Nederland van deze zaken is geweest, is de conform lid 1 tot stand gekomen distributieovereenkomst (in afwijking van het in lid 1 bepaalde) van exclusieve aard en zal vooreerst de duur van een jaar hebben, waarna de overeenkomst voor onbepaalde duur zal worden voortgezet, tenzij (een der) partijen bij aangetekend schrijven heeft opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden.

4.3. Indien Opdrachtgever gedurende meer dan een jaar met regelmaat overeenkomsten tot stand heeft gebracht tussen Opdrachtnemer en afnemers en/of, met medeweten van Opdrachtnemer, daartoe met regelmaat actief substantiële bemiddelingsactiviteiten heeft verricht, komt tussen partijen van rechtswege een agentuurovereenkomst voor onbepaalde duur tot stand met betrekking tot de betrokken zaken, tenzij Opdrachtnemer met rechtens toegestane middelen bewijst dat ondanks het voorgaande geen agentuurovereenkomst tot stand is gekomen.

4.4. Indien en voor zover Opdrachtgever de facto gedurende het jaar bedoeld in lid 3 in Nederland als enige agentuurwerkzaamheden heeft verricht, is de conform lid 3 tot stand gekomen agentuurovereenkomst van exclusieve aard en zal (in afwijking van het in lid 3 bepaalde) vooreerst de duur van een jaar hebben, waarna de overeenkomst voor onbepaalde duur zal worden voortgezet, tenzij (een der) partijen bij aangetekend schrijven heeft opgezegd met inachtneming van de wettelijke termijn.

4.5. In het geval enige Overeenkomst als hiervóór in dit artikel bedoeld tot stand is gekomen, alsmede in het geval op andere wijze partijen een dergelijke Overeenkomst hebben gesloten, zal Opdrachtgever in het geval van een beëindiging daarvan, anders dan als gevolg van een toerekenbare tekortkoming aan haar zijde, recht hebben op een redelijke (goodwill- of klanten)vergoeding.

5. Wijzigingen en aanvullingen

5.1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

5.2. Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in lid 1 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.

6. Prijzen, BTW, betaling en verrekening

6.1. De in de Order vermelde prijzen zijn vast en uitgedrukt in euro’s en exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

6.2. In de prijzen van Producten zijn begrepen de standaardverpakking en levering franco vrij van invoerrecht. In de prijzen van Diensten zijn steeds alle reis- en verblijfkosten, alsmede alle andere kosten, begrepen. Voorts zijn in de prijzen van alle Producten en Diensten begrepen al het voorbereidend en ander werk, dat nodig is om aan de door Opdrachtgever gestelde eisen, omschrijvingen en de Specificatie te voldoen.

6.3. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle kosten en schade die voor Opdrachtgever mochten voortvloeien uit het feit:

– dat Opdrachtnemer niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting in een relevante EG-lidstaat; en/of

– dat Opdrachtnemer onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Opdrachtgever en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting in een relevante EG-lidstaat.

6.4. Betaling is door Opdrachtgever niet eerder verschuldigd dan na volledige en correcte uitvoering van de Order en aanvaarding overeenkomstig het bepaalde in artikel 14. Alsdan zal Opdrachtgever binnen 45 dagen na ontvangst de dan toegezonden factuur betalen.

6.5. Opdrachtnemer zal zijn vorderingen op Opdrachtgever niet overdragen aan enige derde, behoudens voorafgaande 3 schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

6.6. Opdrachtgever is gerechtigd iedere vordering welke Opdrachtnemer jegens haar heeft te verrekenen met enige vordering welke Opdrachtgever (ongeacht uit welken hoofde en al dan niet opeisbaar) jegens Opdrachtnemer mocht hebben. Indien de door Opdrachtgever verrekende vorderingen nog niet opeisbaar zijn zal een disconto gelden gelijk aan het promessedisconto van de Nederlandsche Bank vermeerderd met 1 % op jaarbasis over de periode vanaf de verrekeningsverklaring tot de vervaldatum.

6.7. Ingeval van uitstel van aflevering van bestelde Producten overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 is betaling binnen de in lid 3 genoemde termijn verschuldigd na opslag van de bestelde Producten.

6.8. Onverminderd haar verdere rechten, is Opdrachtgever gerechtigd aan Opdrachtnemer in rekening te brengen de gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, door Opdrachtgever in redelijkheid gemaakt of te maken ter incasso van enig verschuldigd bedrag dan wel ter verkrijging van nakoming van enige verplichting van Opdrachtnemer.

7. Uitbesteding

7.1. Opdrachtnemer is verplicht de Order zelf uit te voeren, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegestemd in uitbesteding, onderaanneming, of aankoop bij derden, of daartoe een schriftelijke opdracht heeft verstrekt.

7.2. Opdrachtnemer is volledig verantwoordelijk voor de eventuele inbreng van derden bij de uitvoering van de Order, als betrof het zijn eigen prestatie.

7.3. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van bij de uitvoering van de Order betrokken derden.

8. Tijdige uitvoering

8.1. De overeengekomen termijn, of enige met inachtneming van artikel 9 vastgestelde nadere termijn, waarbinnen de Order moet worden uitgevoerd is voor Opdrachtgever van essentieel belang. Opdrachtnemer is in verzuim door enkele overschrijding van met Opdrachtgever overeengekomen tijdstippen waarop prestaties moeten worden verricht. Een eventueel voor dit geval overeengekomen boete doet niet af aan de eventuele verplichting tot volledige schadevergoeding van Opdrachtnemer.

8.2. De uitvoeringstermijn vangt aan op de datum waarop Opdrachtnemer de Order heeft aanvaard of – indien dat later is – op de datum waarop Opdrachtnemer de beschikking heeft over de blijkens de Order door Opdrachtgever te verstrekken informatie, modellen, materialen of hulpmiddelen welke Opdrachtnemer absoluut nodig heeft, waarvan hij Opdrachtgever op de hoogte heeft gesteld, om met de uitvoering van de Order te beginnen.

8.3. In geval van een niet onbelangrijke overschrijding van een overeengekomen termijn, anders dan ingevolge een verklaring als bedoeld in artikel 9, is Opdrachtnemer gehouden alle eventueel reeds door hem onder de betreffende Overeenkomst ontvangen (vooruit)betalingen of garantiesommen onmiddellijk aan Opdrachtgever terug te betalen zonder dat Opdrachtnemer het recht heeft deze bedragen te verrekenen met hem toekomende of door hem gepretendeerde vorderingen jegens Opdrachtgever. Voorts vervallen alsdan van rechtswege alle door Opdrachtgever of voor haar door derden onder de Overeenkomst gestelde persoonlijke of zakelijke zekerheden. Opdrachtnemer is gehouden eventuele garanten voor Opdrachtgever te ontslaan uit hun borgplicht en/of verhaalsaansprakelijkheden onder de Overeenkomst, of er voor zorg te dragen dat zij uit die borgplichten en/of verhaalsaansprakelijkheden worden ontslagen, zulks op straffe van verbeurte door Opdrachtnemer van een bedrag gelijk aan het bedrag waartoe de garant zich heeft verbonden of aan de waarde van de verstrekte zakelijke zekerheid.

9. Uitstel van aflevering

9.1. Opdrachtgever heeft het recht om door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan Opdrachtnemer de aflevering van bestelde Producten en/of de uitvoering van bestelde Diensten voor een periode van ten hoogste 60 kalenderdagen uit te stellen, tenzij uitstel gezien alle omstandigheden van het geval kennelijk onredelijk zou zijn.

9.2. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van het in lid 1 bedoelde recht, zal Opdrachtnemer de Producten op een geschikte plaats afgezonderd ten behoeve van Opdrachtgever opslaan, verzekeren en passende maatregelen nemen teneinde kwaliteitsverlies tegen te gaan. Opdrachtgever is alsdan verplicht aan Opdrachtnemer een redelijke vergoeding te betalen voor de kosten van dergelijke opslag, maatregelen en verzekering. Artikel 16.2 is van overeenkomstige toepassing.

10. Uitvoering volgens Specificatie; meer- en minderwerk

10.1 Opdrachtnemer is verplicht de Order strikt volgens de Specificatie en overigens met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. 4

10.2 Opdrachtgever heeft het recht vóór of tijdens de uitvoering van de Order wijzigingen aan te brengen in de Specificatie, dan wel na uitvoering van de Order extra levering van Producten en/of uitbreiding van de Diensten te verlangen.

10.3 Opdrachtnemer verklaart zich, voor zover hij daar technisch toe in staat is, op voorhand bereid om, overigens onder dezelfde voorwaarden, de in lid 2 bedoelde gewijzigde Order uit te voeren en/of Producten en/of Diensten te leveren.

10.4 Indien de prestaties welke Opdrachtnemer op grond van de wijziging moet verrichten aantoonbaar worden verminderd, is er sprake van minderwerk dat voor verrekening in aanmerking komt.

10.5 Indien als gevolg van de in lid 2 bedoelde wijzigingen de prestaties welke Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst moet verrichten aantoonbaar worden verzwaard dan wel uitgebreid, is er sprake van meerwerk waarvoor Opdrachtnemer een vergoeding zal ontvangen. Tot meerwerk wordt niet gerekend additionele werkzaamheden welke Opdrachtnemer had kunnen en moeten voorzien toen hij de Order aanvaardde. Indien Opdrachtnemer meent recht te hebben op een vergoeding van meerwerk zal hij geen begin maken met het uitvoeren daarvan voordat hij een offerte heeft uitgebracht met betrekking tot de omvang van het door hem ten gevolge van deze wijziging verwachte meerwerk en de hieraan verbonden kosten voor Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal geen begin maken met de uitvoering van meerwerk alvorens hij schriftelijk en uitdrukkelijk opdracht van Opdrachtgever heeft ontvangen.

10.6 In redelijk overleg wordt in geval van meerwerk c.q. minderwerk de datum van aflevering van de Producten c.q. het verrichten van de Diensten opnieuw vastgesteld.

10.7 Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de prijs en/of termijnen voor het meer- en/of minderwerk wordt dat beschouwd als een geschil als bedoeld in artikel 22. In afwachting van de beslissing van zodanig geschil is Opdrachtnemer, indien Opdrachtgever dit wenst, voorlopig gehouden de Order uit te voeren in overeenstemming met de door Opdrachtgever gewijzigde Specificatie, in welk geval hij van Opdrachtgever binnen twee weken een bankgarantie mag vragen voor het verschil in prijs waar Opdrachtnemer meent recht op te hebben en het bedrag dat Opdrachtgever wenst te betalen.

11. Kwaliteitsgarantie

11.1 Opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem afgeleverde Producten en/of verrichte Diensten. Deze garantie omvat tenminste dat: a.de Producten en/of Diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de Order is geplaatst; b.de Producten nieuw zijn, van goede kwaliteit, en vrij van fouten wat betreft ontwerp, bewerking, fabricage, constructie en maatvoering, alsmede vrij zijn van Gebreken in de gebruikte materialen en de veiligheid biedt (als bedoeld in art. 6:186 BW) die men daarvan mag verwachten; c.de Producten vervaardigd zijn conform de laatste stand der techniek; d.de Producten wat betreft hoeveelheid, omschrijving, kwaliteit en prestaties geheel in overeenstemming zijn met de Specificatie en met eventuele monsters, modellen en tekeningen; e.alle toepasselijke nationale en internationale regelgeving met betrekking tot de Producten, de verpakkingen daarvan en/of de Diensten stipt in acht zijn genomen; f.de Producten en/of de Diensten overigens voldoen aan de eisen die daaraan in redelijkheid kunnen worden gesteld.

11.2 Bestelde Producten worden in ieder geval als ondeugdelijk in de zin van het vorige lid aangemerkt indien daaraan binnen een jaar na aflevering Gebreken ontstaan, tenzij dit het gevolg is van normale slijtage of te wijten is aan aanmerkelijke schuld van Opdrachtgever.

11.3 Voornoemde garantie houdt, zonder beperking van Opdrachtgever’s rechten op vergoeding van kosten, schade en rente, in dat de Gebreken welke binnen een jaar na aflevering ontstaan zijn gratis en op Opdrachtgever’s eerste verzoek onmiddellijk en volledig door Opdrachtnemer worden hersteld, zo nodig middels vervanging van de Producten of onderdelen daarvan, dan wel opnieuw verrichten van de betreffende Diensten. Tenzij dit onmogelijk is, zal herstel steeds ter plaatse worden uitgevoerd.

11.4 Na herstel van Gebreken vangt een nieuwe garantieperiode als omschreven in lid 2 aan en garandeert Opdrachtnemer ter zake van de vervangen of herstelde Producten de deugdelijkheid als omschreven in lid 1.

11.5 Indien dit voor de veiligheid van personen en/of de voortgang van de werkzaamheden noodzakelijk is, is Opdrachtgever gerechtigd voor rekening van Opdrachtnemer voorlopige reparaties te (doen) verrichten. Opdrachtnemer is gerechtigd Opdrachtgever’s kosten niet te voldoen indien hij aantoont dat hij niet tijdig op de hoogte is gesteld van de betreffende Gebreken en dat hij, ware hij wel tijdig daarvan in kennis gesteld, de Gebreken tenminste even snel zou hebben hersteld.

12. Inspectie vóór aflevering

12.1 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht bestelde Producten vóór aflevering tijdens bewerking, fabricage of opslag te (doen) bezichtigen of beproeven. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aan te wijzen deskundige daartoe zonder enige beperking in staat stellen, en de daartoe benodigde faciliteiten en assistentie bieden. 5

12.2 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer tijdig op de hoogte stellen van door Opdrachtgever uit te voeren tests. Opdrachtnemer heeft het recht deze tests bij te wonen of door een door hem aan te wijzen deskundige te doen bijwonen.

12.3 Ongeacht of Opdrachtgever al dan niet gebruik heeft gemaakt van haar rechten uit hoofde van het bepaalde in de twee voorgaande leden van dit artikel, ongeacht wat de uitkomst is van de aldaar bedoelde bezichtigingen en tests en ongeacht wat Opdrachtgever daarover al dan niet aan Opdrachtnemer mededeelt, blijft Opdrachtnemer zelf ten volle verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de Order.

13. Aflevering franco

13.1 Bestelde Producten dienen franco te worden afgeleverd op de door Opdrachtgever aangewezen plaats van bestemming. Opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor deugdelijke verpakking conform alle toepasselijke regelgeving, alsmede voor beveiliging en voor behoorlijk vervoer. Afleveringen van bestelde Producten in gedeelten is slechts toegestaan indien dat uitdrukkelijk in de Order wordt vermeld.

13.2 Bij iedere zending dienen gespecificeerde documenten aanwezig te zijn waarop Opdrachtgever’s ordernummer vermeld staat. Dit ordernummer, alsmede eventuele andere door Opdrachtgever opgegeven markeringen dienen tevens voldoende duidelijk en zichtbaar op de verpakking te zijn aangebracht.

13.3 De aflevering geschiedt geheel voor risico van Opdrachtnemer, ook indien deze bij de uitvoering van enige afleveringshandeling gebruik maakt van personeel van Opdrachtgever (dit laatste behoudens opzet of grove schuld van Opdrachtgever of haar leidinggevend personeel).

14. Keuring en herstel

14.1 Aanvaarding heeft geen verder strekkende betekenis dan dat naar het voorlopig oordeel van Opdrachtgever de uiterlijke staat van de Producten of de zichtbare uitvoering dan wel het uiterlijk resultaat van de Diensten in overeenstemming is met de Order. In het bijzonder staat aanvaarding niet in de weg aan een later beroep door Opdrachtgever op nietnaleving door Opdrachtnemer van diens in artikel 11 genoemde garantieverplichting of enige andere verplichting jegens Opdrachtgever.

14.2 Ingeval Opdrachtgever de Producten en/of Diensten afkeurt of indien naderhand naar het redelijke oordeel van Opdrachtgever alsnog mocht blijken dat zij niet beantwoorden aan de daaraan ingevolge deze Overeenkomst en Order te stellen eisen, kan Opdrachtgever Opdrachtnemer, onverminderd haar overige rechten, in de gelegenheid stellen op eerste verzoek de gebleken tekortkomingen en/of Gebreken voor Opdrachtnemer’s rekening en risico te verhelpen en/of te herstellen. Ook bijkomende kosten zoals voor demontage, vervoer en hermontage zullen voor rekening van Opdrachtnemer zijn. Na onderling overleg bepaalt Opdrachtgever in redelijkheid op welke wijze en binnen welke termijn het verhelpen en/of herstellen van de Gebreken en/of tekortkomingen dient te geschieden. Naar redelijke keuze van Opdrachtgever zullen de herstelwerkzaamheden hetzij op de plaats van aflevering hetzij elders worden uitgevoerd.

14.3 Wanneer vervanging of verbetering van Producten en/of Diensten als bedoeld in 14.2 naar het redelijke oordeel van Opdrachtgever niet mogelijk is of Opdrachtnemer niet binnen de door Opdrachtgever gestelde termijn aan het in 14.2 bedoelde verzoek voldoet, is Opdrachtnemer gehouden elk van de van Opdrachtgever ontvangen bedragen aan Opdrachtgever terug te betalen, zonder dat Opdrachtnemer het recht heeft deze bedragen te verrekenen met hem toekomende of door hem gepretendeerde vorderingen jegens Opdrachtgever. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd het nodige te doen of te laten doen en Opdrachtnemer te belasten voor de daaraan verbonden kosten, daarbij inbegrepen de extra uitgaven die Opdrachtgever redelijkerwijs maakt ter verkrijging van vervangende Producten en/of Diensten.

15. Overgang van eigendom en risico; retentierecht

15.1 Opdrachtgever verkrijgt de eigendom van bestelde Producten op het moment dat deze, als zijnde bestemd voor Opdrachtgever, door of namens Opdrachtnemer worden afgezonderd, althans in elk geval op het moment van feitelijke (af)levering. Opdrachtnemer draagt het risico van beschadiging of verlies van bestelde Producten tot aanvaarding daarvan overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.

15.2 In afwijking van het in lid 1 bepaalde verkrijgt Opdrachtgever in het geval bedoeld in artikel 9.2 de eigendom van de bestelde Producten op het moment waarop deze te harer behoeve worden opgeslagen.

15.3 Indien in afwijking van het bepaalde in artikel 6.3 gehele of gedeeltelijke betaling van nog niet gereedgekomen Producten op een eerder tijdstip dan aldaar vermeld wordt overeengekomen, verkrijgt Opdrachtgever krachtens de door haar verrichte vooruitbetaling, zonder dat daartoe een nadere leveringshandeling is vereist, de eigendom van alle Producten, materialen, grondstoffen en halffabricaten welke Opdrachtnemer gebruikt voor de uitvoering van de Order of daartoe bestemt. Opdrachtnemer is gehouden de bedoelde Producten, materialen, grondstoffen of halffabricaten geheel vrij van lasten en rechten van derden te verwerven en ten behoeve van Opdrachtgever afgezonderd te houden.

15.4 Het bepaalde in de laatste volzin van lid 1 blijft na een eigendomsovergang krachtens lid 2 of lid 3 onverminderd van kracht. 6

15.5 Opdrachtnemer heeft geen retentierecht of opschortingsrecht met betrekking tot bestelde Producten.

16. Door Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken

16.1 Opdrachtgever blijft eigenaar van alle zaken (“Zaken”) die zij in verband met de Order aan Opdrachtnemer ter beschikking stelt (waaronder modellen, stempels, tekeningen, gereedschap of andere hulpmiddelen). Opdrachtnemer zal zich behoudens door Opdrachtgever daartoe schriftelijk verleende toestemming onthouden van zodanig handelen of nalaten met betrekking tot de Zaken dat Opdrachtgever daarvan de eigendom verliest door zaaksvorming, natrekking, vermenging, of ongeacht op welke andere wijze. Voorts staat Opdrachtnemer ervoor in dat de Zaken niet worden belast of bezwaard met rechten van derden.

16.2 Opdrachtnemer heeft geen retentierecht of opschortingsrecht met betrekking tot de Zaken.

16.3 Opdrachtnemer zal de Zaken op eigen kosten ten gunste van Opdrachtgever op gebruikelijke voorwaarden verzekeren tegen alle schaden welke het gevolg zijn van geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging ongeacht door welke oorzaak. Opdrachtgever heeft het recht inzage te verlangen in de desbetreffende polis of polissen, waarin Opdrachtgever als medeverzekerde dient te zijn vermeld.

16.4 Opdrachtgever behoudt al haar rechten van intellectuele eigendom (vergelijkbare rechten als knowhow daaronder begrepen) op de Zaken. Opdrachtnemer verkrijgt een strikt persoonlijke, niet overdraagbare en niet exclusieve licentie om de Zaken voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken als in dit artikel bedoeld en onder de ontbindende voorwaarde van niet-volledige voldoening aan alle wettelijke en contractuele verplichtingen die Opdrachtnemer ten opzichte van Opdrachtgever in acht heeft te nemen.

16.5 Opdrachtnemer zal de Zaken in goede staat aan Opdrachtgever teruggeven, tenzij Opdrachtgever hem andere instructies geeft. Opdrachtnemer zal de Zaken geheel voor eigen risico gebruiken; Opdrachtgever is behoudens opzet of grove schuld van haar of haar leidinggevend personeel niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van het gebruik van de Zaken voor Opdrachtnemer of derden. Opdrachtnemer zal de Zaken niet gebruiken voor, noch zal hij machtiging geven of toelaten dat zij gebruikt worden door derden of in verband met enig ander doel dan de correcte uitvoering van de Order.

17. Aansprakelijkheid, overmacht en vrijwaring

17.1 Opdrachtnemer voert de Order geheel voor eigen risico uit. Alle schade, zowel direct als indirect en inclusief eventuele schade wegens gederfde winst en aan Opdrachtgever opgelegde boetes door toezichthoudende instanties, welke als gevolg van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst mocht worden geleden door Opdrachtgever of door Verbonden Ondernemingen zal door Opdrachtnemer worden vergoed, ongeacht of die schade is veroorzaakt door Opdrachtnemer zelf, diens personeel dan wel door andere personen die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt.

17.2 Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering en/of ongeschiktheid van materialen, grondstoffen of halffabricaten of diensten, toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daden van toeleveranciers of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden en/of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Opdrachtnemer.

17.3 Het in het lid 1 van dit artikel bepaalde geldt als een beding mede ten behoeve van benadeelde derden als daar bedoeld. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren ter zake van alle aanspraken die deze derden tegen Opdrachtgever mochten doen gelden.

17.4 Opdrachtnemer heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor wettelijke en beroepsaansprakelijkheid. Opdrachtnemer verplicht zich – terstond nadat hij door Opdrachtgever aansprakelijk is gesteld – alle aanspraken ter zake van uitkering(en) van verzekeringspenningen op eerste verzoek aan Opdrachtgever te cederen.

18. Ontbinding

18.1 Indien Opdrachtnemer de Order niet behoorlijk uitvoert of een termijn bij de uitvoering van een Order wordt overschreden of wanneer in redelijkheid niet kan worden aangenomen dat Opdrachtnemer de Order tijdig en behoorlijk zal uitvoeren heeft Opdrachtgever, onverminderd haar overige rechten, het recht om zonder nadere ingebrekestelling zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst door enkele kennisgeving aan Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

18.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtnemer of (bij een natuurlijk persoon) bij zijn overlijden, of in geval van een juridische fusie van Opdrachtnemer, dan wel indien een substantieel deel van de zeggenschap bij Opdrachtnemer in andere handen komt, zullen de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Opdrachtgever binnen redelijke tijd nadat het betreffende feit te harer kennis is gekomen meedeelt de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk in stand te willen laten. Opdrachtgever is voorts gerechtigd om (zonder ingebrekestelling) alle eventuele verplichtingen ten opzichte 7 van Opdrachtnemer uit andere Overeenkomsten dan wel uit anderen hoofde op te schorten.

18.3 Alle vorderingen welke Opdrachtgever in het geval bedoeld in lid 2 op Opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

18.4 De feiten en gebeurtenissen die ontbinding met zich mee (kunnen) brengen, een en ander als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel gelden conform artikel 3:84 lid 4 BW tevens als ontbindende voorwaarde(n) voor de betreffende Overeenkomsten.

18.5 Uit hoofde van een ontbinding, c.q. het intreden van de ontbindende voorwaarde, heeft Opdrachtgever het recht alle door haar gedane betalingen als onverschuldigd van Opdrachtnemer terug te vorderen. Voor zover het ten tijde van de ontbinding enig eventueel reeds door Opdrachtnemer gepresteerde niet voor teruggave vatbaar is en overigens aan de Order beantwoordt, heeft Opdrachtnemer recht op een vergoeding op basis van de in redelijkheid vast te stellen waarde welke het gepresteerde voor Opdrachtgever heeft, te verrekenen met hetgeen Opdrachtgever ter zake van de tekortkoming en/of de ontbinding van Opdrachtnemer te vorderen heeft. Voor zover teruggave mogelijk is heeft Opdrachtgever het recht het gepresteerde te harer keuze hetzij te behouden tegen een vergoeding als hiervóór bedoeld hetzij aan Opdrachtnemer te retourneren voor diens rekening en risico, onverminderd eventuele uitoefening van de in 14.3 bedoelde rechten.

18.6 Indien Opdrachtgever eigenaar is van Producten welke zij overeenkomstig het bepaalde in lid 4 wenst te retourneren behoudt zij ook na ontbinding van de overeenkomst krachtens welke zij die Producten heeft verkregen de eigendom daarvan, zulks binnen de grenzen van artikel 3:92 lid 2 BW tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen zij van Opdrachtnemer te vorderen mocht hebben. Indien Opdrachtgever geen eigenaar is van de Producten verkrijgt Opdrachtgever door het enkele feit van de ontbinding een pandrecht daarop tot dezelfde zekerheid.

18.7 Een ontbinding als in lid 1, 2 of 4 bedoeld zal niet tot gevolg hebben dat rechten van Opdrachtgever als neergelegd in de artikelen 6.4, 6.5, 6.7, 8.3, 16, 17.2, 17.3, 18, 19, 20 en 22 eindigen.

19. Intellectuele eigendom

19.1 Opdrachtnemer verleent aan Opdrachtgever een niet-exclusieve licentie onder al zijn eventuele rechten van intellectuele eigendom op de Producten en/of Diensten, inclusief maar niet beperkt tot rechten met betrekking tot octrooien, (gebruiks)modellen, merken en knowhow. Krachtens deze licentie heeft Opdrachtgever het recht de Producten te (doen) gebruiken (waaronder begrepen te (doen) wijzigen, ver- en bewerken en repareren), en heeft Opdrachtgever voorts de bevoegdheid de Producten, al dan niet als bestanddeel van andere goederen, te leveren of in gebruik te geven aan derden. De vergoeding voor deze licentie is in de prijs inbegrepen. Indien onder enig rechtsstelsel voor de vestiging en/of effectuering van deze (licentie)rechten een nadere (rechts)handeling nodig mocht zijn, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen en aan Opdrachtgever steeds alle benodigde medewerking verlenen.

19.2.Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van resultaten van Diensten berusten bij Opdrachtgever. Indien onder enig relevant rechtsstelsel voor de vestiging en/of effectuering daarvan enige nadere (rechts)handeling nodig mocht zijn, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen en aan Opdrachtgever steeds alle benodigde medewerking verlenen.

19.3 Opdrachtnemer staat ervoor in dat de Producten en/of de Diensten geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van Opdrachtgever of derden en vrijwaart Opdrachtgever en haar klanten ter zake van enige dergelijke inbreuk, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot knowhow, ongeoorloofde mededinging e.d. daaronder begrepen.

19.4 Indien een actie wegens inbreuk op dergelijk rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat zal Opdrachtnemer, onverminderd de rechten van Opdrachtgever, waaronder haar recht op ontbinding van de Overeenkomst, op zijn kosten:

– alsnog het recht verwerven om het gebruik van (het desbetreffende deel van) de Producten en de resultaten van de Diensten door Opdrachtgever voort te zetten;

– of het (desbetreffende deel van het) Product en/of de resultaten van de Diensten vervangen en/of aanpassen;

– of het (desbetreffende deel van het) Product en/of de resultaten van de Diensten tegen vergoeding van kosten, schaden en interest terug te nemen. Wijziging en/of vervanging mag niet tot gevolg hebben dat Opdrachtgever in de gebruiksmogelijkheden van de Producten of de resultaten van de Diensten wordt beperkt.

19.5 Opdrachtnemer verplicht zich tot het, op zijn kosten, treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie bij Opdrachtgever en tot beperking van door Opdrachtgever te maken extra kosten en/of te lijden schade.

20. Geheimhouding

20.1 Opdrachtnemer, zijn personeel en door hem in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden zijn verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle informatie betreffende het bedrijf van Opdrachtgever en/of de te produceren producten (zulks in de ruimste zin des woords) welke zij in verband met een offerte van BK Cookware 8 de Order en/of de Overeenkomst of de uitvoering daarvan mocht verkrijgen, zulks met inbegrip van de aard, de reden en het resultaat van de door hem uitgevoerde werkzaamheden. Indien deze geheimhoudingsplicht wordt geschonden, verbeurt Opdrachtnemer een boete van € 15.000,00 per gebeurtenis, onverminderd het recht van Opdrachtgever op volledige schadevergoeding en het recht van Opdrachtgever om nakoming van de geheimhoudingsverplichting te vorderen. Deze geheimhoudingsverplichting duurt voort tot en met twaalf maanden na het einde van de Overeenkomst.

21. Uitoefening van opschortings-, ontbindings-, verrekenings- en vernietigingsrechten door Opdrachtgever

21.1 Indien Opdrachtgever op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn en hadden moeten zijn, in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-, ontbindings-, verrekenings- en/of vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is Opdrachtgever niet gehouden tot betaling van de wettelijke rente, in het geval later mocht komen vast te staan dat zij bedoeld(e) recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.

22. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

22.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Orders en overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Met betrekking tot overeenkomsten als bedoeld in artikel 6:247 lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat afdeling 3, titel 5 van Boek 6 BW buiten toepassing blijft.

22.2 Derden treden niet toe tot enige Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op basis van een impliciet of expliciet derdenbeding in deze Voorwaarden of de Overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing.

22.3 De toepasselijkheid van: – het verdrag houdende een Eenvormige Wet inzake de Totstandkoming van Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Lichamelijke Zaken d.d. 01.07.1964;

– het verdrag houdende een Eenvormige Wet inzake de Internationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken d.d. 01.07.1964;

– alle op basis van deze verdragen opgestelde (eenvormige) wetgeving in enig land; en

– het Weens Koopverdrag 1980 (CISG); wordt nadrukkelijk uitgesloten.

22.4 Indien deze Voorwaarden van toepassing zijn in een internationale verhouding met Opdrachtnemer, zal deze Opdrachtgever steeds direct informeren over alle bepalingen in deze Voorwaarden die in het land van Opdrachtnemer niet afdwingbaar zijn. Mits op voorhand door Opdrachtgever geaccordeerd, zal Opdrachtgever alsdan de redelijke kosten van een eventueel daartoe benodigd extern juridisch onderzoek dragen. Opdrachtnemer zal, voor zover hij met het bepaalde in de eerste zin van dit lid in gebreke blijft, zich niet in of buiten rechte beroepen op de mogelijke niet-afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen en Opdrachtgever vrijwaren voor enige schade die mocht ontstaan, tenzij Opdrachtgever heeft geweigerd om de redelijke kosten als hierboven bedoeld te voldoen.

22.5 Voor zover door toepasselijke nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘sGravenhage, onverminderd Opdrachtgever’s recht om het geschil in plaats daarvan voor te leggen aan de anders op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter.

B. BEPALINGEN IN VERBAND MET AANNEMING VAN WERK

Deze afdeling bevat specifieke bepalingen voor door Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever te verrichten aanneming van werk. Voor zover strijdig, heeft het gestelde in deze afdeling voorrang boven de overige bepalingen in deze Voorwaarden.

23. Aanvang werkzaamheden

23.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 3, doet Opdrachtnemer die, zonder daartoe schriftelijke en niet-vrijblijvende opdracht van Opdrachtgever te hebben ontvangen, met werkzaamheden een aanvang maakt, zulks voor eigen rekening en risico. Opdrachtgever is ter zake tot geen enkele vergoeding gehouden en is gerechtigd te vorderen dat Opdrachtnemer alles in de oorspronkelijke staat terugbrengt.

23.2 Opdrachtnemer stelt zich (reeds vóór aanvaarding van de Order, c.q. vóór het begin van de werkzaamheden) in voldoende mate op de hoogte van de doelstellingen van Opdrachtgever met betrekking tot het Werk en de ten deze relevante organisatie van Opdrachtgever.

23.3 In geval van (vermeende) fouten in of tegenstrijdigheden tussen onderdelen van de Overeenkomst, dient Opdrachtnemer, alvorens met de uitvoering daarvan te beginnen, in overleg te treden met Opdrachtgever. 9

24. Niet-melding en niet-gunning

24.1 Behoudens in het geval vast mocht staan dat verplichte melding van voorgenomen offertes of (aan)biedingen aan de prijsregulerende instantie waarbij Opdrachtnemer is aangesloten niet in strijd is met het mededingingsrecht, zal Opdrachtnemer een dergelijke melding niet doen.

24.2 Indien het Werk niet wordt gegund, dienen de daarop betrekking hebbende door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen en documenten onmiddellijk na bericht van niet-gunning aan Opdrachtgever te worden geretourneerd.

25. Uitvoeringsschema; rapportage

25.1 Indien Opdrachtgever zulks verlangt, legt de Opdrachtnemer haar een uitvoeringsschema voor, onder meer inhoudende de tijdstippen van aanvang en voltooiing van de opvolgende gedeelten van het Werk en de personeelsbezetting. Dit uitvoeringsschema vormt, na goedkeuring door Opdrachtgever, een onderdeel van de Overeenkomst.

25.2 Opdrachtnemer dient periodiek en overeenkomstig de wens van Opdrachtgever te rapporteren aan Opdrachtgever. In deze rapportage wordt Opdrachtgever op de hoogte gehouden van de stand en de voortgang van het Werk en van alle aspecten die daarmee samenhangen.

26. Toezicht en controle

26.1 De dagelijkse leiding en het toezicht bij de uitvoering van het Werk berusten bij Opdrachtnemer. Het aantal bevoegd en ter zake kundige toezichthoudende functionarissen, die Opdrachtnemer hiervoor beschikbaar stelt, moet in overeenstemming zijn met de omvang en gecompliceerdheid van het Werk, de Specificatie, alsmede de overige redelijke eisen die Opdrachtgever in deze stelt.

26.2 Opdrachtgever kan van Opdrachtnemer verlangen, dat hij personen die betrokken zijn bij de uitvoering van het Werk vervangt, wanneer Opdrachtgever dit, om welke reden dan ook, redelijkerwijs noodzakelijk mocht oordelen.

26.3 Opdrachtgever is gerechtigd, controle uit te (doen) oefenen op naleving van de Overeenkomst. De controle van Opdrachtgever ontheft Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk van enige verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid.

27. Oplevering

27.1 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, wordt de oplevering (“Oplevering”) geacht te hebben plaatsgevonden, wanneer Opdrachtgever zich met het uitgevoerde Werk akkoord heeft verklaard. Van akkoordverklaring van Opdrachtgever kan alleen blijken door middel van een schriftelijk bewijs van Oplevering, tenzij Opdrachtgever schriftelijk en uitdrukkelijk verklaart daarvan voor een bepaalde Overeenkomst of soort van Overeenkomsten af te wijken.

27.2 Tot aan de Oplevering blijft het Werk voor risico van Opdrachtnemer. Tot aan de Oplevering is Opdrachtnemer, bij verloren gaan of beschadiging van het Werk door welke oorzaak dan ook, gehouden de kosten van vervanging of herstel te dragen.

27.3 Indien in de Overeenkomst een algehele performance- of eindtest is overeengekomen, heeft de Oplevering plaatsgevonden op het moment dat Opdrachtgever schriftelijk aan Opdrachtnemer verklaart dat aan de gestelde eisen is voldaan.

27.4 Opdrachtgever is gerechtigd het Werk, voordat dit voltooid is, of een al dan niet voltooid onderdeel daarvan, in gebruik te nemen of te doen nemen. Indien door deze ingebruikneming meer van Opdrachtnemer wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, zullen de gevolgen hiervan door partijen naar redelijkheid worden geregeld. Door de in dit lid bedoelde ingebruikneming, wordt het Werk dan wel dat onderdeel, niet als opgeleverd beschouwd.

28. Onderhoudsverplichtingen

28.1 Opdrachtnemer heeft een onderhoudsverplichting tegenover Opdrachtgever. Deze onderhoudsverplichting houdt in, dat Opdrachtnemer verplicht is, om voor zijn rekening en risico, gedurende een termijn van een jaar te rekenen vanaf de dag van de Oplevering van het Werk, te zijner kennis gebrachte onvolkomenheden, nodige verbeteringen, herstellingen of vernieuwingen aan te brengen of de wegens zodanige onvolkomenheden nodige aanvullende werkzaamheden met bijlevering van materialen te verrichten.

28.2 Een gelijke onderhoudsverplichting als die onder lid 1 bedoeld rust op Opdrachtnemer wegens die onvolkomenheden, welke gedurende de onder lid 1 bedoelde termijn redelijkerwijze door Opdrachtgever niet konden worden opgemerkt, en welke, gedurende een redelijke termijn na ontdekking, door Opdrachtgever ter kennis van Opdrachtnemer worden gebracht. 10

29. Materialen

29.1 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, worden alle benodigde materialen door Opdrachtnemer, voor diens rekening, aangeschaft en te bestemder plaatse getransporteerd. Door het enkele feit van de aanvoer van de materialen op het terrein van Opdrachtgever draagt Opdrachtnemer deze in eigendom over aan Opdrachtgever.

29.2 Indien, in afwijking van het onder lid 1 bepaalde, in de Overeenkomst is bepaald, dat materialen niet door Opdrachtnemer doch door Opdrachtgever zullen worden aangeschaft, heeft Opdrachtnemer recht op ter beschikbaarstelling van zodanige hoeveelheden, als redelijkerwijs voor de uitvoering van het Werk noodzakelijk zijn. Opdrachtnemer staat in voor een zo economisch mogelijk gebruik van de door Opdrachtgever te zijner beschikking gestelde materialen, die eigendom blijven van Opdrachtgever. Restanten van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, stelt Opdrachtnemer wederom ter beschikking van Opdrachtgever.

29.3 Indien voor of tijdens de uitvoering van het Werk blijkt, dat van enig door Opdrachtgever ter beschikking gesteld materiaal de hoeveelheid of kwaliteit onvoldoende is voor de uitvoering van het Werk, dient dit tijdig ter kennis van Opdrachtgever te worden gebracht. Blijft Opdrachtnemer in dit opzicht in gebreke, dan is eventuele stagnatie in de uitvoering van het Werk, voor rekening van Opdrachtnemer en wordt deze stagnatie niet als een niet toerekenbare tekortkoming voor Opdrachtnemer beschouwd. Indien een tekort aan materiaal het gevolg is van onzorgvuldig gebruik daarvan door Opdrachtnemer, zijn personeel of door hem ingeschakelde derden, dan zijn de kosten van aanvulling daarvan voor zijn rekening.

29.4 Door Opdrachtnemer te leveren materialen moeten voldoen aan door Opdrachtgever in redelijkheid te stellen eisen en overeenkomen met de Specificatie. Keuring door of namens Opdrachtgever van door Opdrachtnemer te leveren materialen, ontheft Opdrachtnemer niet van enige verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het gebruik daarvan voor het Werk.

29.5 Onverminderd het in de overige leden van dit artikel bepaalde zijn de van de zijde van Opdrachtnemer aangevoerde, alsmede de door Opdrachtgever te zijner beschikking gestelde, materialen, onverschillig of de materialen reeds in het Werk zijn verwerkt of niet tot aan de Oplevering van het Werk, voor risico van Opdrachtnemer. Bij verloren gaan of beschadiging daarvan, door welke oorzaak ook, is Opdrachtnemer gehouden de kosten van vervanging of herstel te dragen.

30. Gereedschappen en materieel

30.1 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, zorgt Opdrachtnemer voor alle voor het Werk benodigde gereedschappen en materieel. Indien in de Overeenkomst wordt bepaald, dat Opdrachtgever gereedschappen ter beschikking van Opdrachtnemer stelt, worden deze, volgens de door Opdrachtgever te stellen voorschriften, tijdig door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever, voor de overeengekomen tijdsduur, aangevraagd, en door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer in bruikleen verstrekt. Behoudens de aan Opdrachtgever steeds vrijstaande, eerdere beëindiging van de bruikleen, worden zij bij de Oplevering van het Werk aan Opdrachtgever weer teruggegeven. Opdrachtnemer wordt geacht het door Opdrachtgever aan hem ter beschikking gestelde gereedschap in goede staat te hebben ontvangen, tenzij Opdrachtnemer, bij de terstond te houden controle daarvan, eventuele Gebreken schriftelijk ter kennis brengt van Opdrachtgever. De teruggave geschiedt volgens door Opdrachtgever te stellen voorschriften. Bij tussentijdse beëindiging van de bruikleen is Opdrachtgever geen schadevergoeding of meerprijs, in welke vorm ook, verschuldigd.

30.2 Alle gereedschappen en materieel van Opdrachtnemer mogen slechts worden gebruikt conform de geldende wettelijke bepalingen, alsmede conform de eventueel door Opdrachtgever daarenboven te stellen redelijke eisen. Indien niet aan die eisen wordt voldaan, of in twijfelgevallen, is Opdrachtgever gerechtigd het gebruik ervan te verbieden en is Opdrachtnemer gehouden, het desbetreffende gereedschap of materieel te verwijderen en ten spoedigste te vervangen door gereedschap, respectievelijk materieel, dat wel aan die eisen voldoet. Eventueel hieruit voortvloeiende stagnatie in de uitvoering van het Werk is voor rekening van Opdrachtnemer. Keuring van gereedschap en materieel door Opdrachtgever ontheft Opdrachtnemer niet van enige verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het gebruik daarvan.

30.3 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Opdrachtgever of haar leidinggevend personeel, is Opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan door haar ter beschikking gesteld materieel of gereedschap of voor schade die ontstaat door het gebruik daarvan door Opdrachtnemer.

31. Arbeidsomstandigheden en veiligheid

31.1 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk. Opdrachtnemer dient zich te houden aan alle van toepassing zijnde wettelijke voorschriften, voorschriften van de Arbeidsinspectie en de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften.

31.2 Opdrachtnemer dient periodiek, afhankelijk van het project, een veiligheidsinspectie op het Werk te houden. Resultaten van deze inspectie dienen in een rapport aan Opdrachtgever te worden overhandigd. 11

31.3 Opdrachtnemer dient periodiek, afhankelijk van het project, deel te nemen aan veiligheidsbesprekingen betreffende het Werk.

31.4 Personeel van Opdrachtnemer, personeel van diens onderaannemers, of anderszins door hem ingeschakelde derden die zich naar het redelijke oordeel van Opdrachtgever onveilig gedragen zullen op eerste aanzegging van Opdrachtgever worden verwijderd van het Werk. Opdrachtnemer zal onverwijld in hun vervanging voorzien.

32. Wetten en voorschriften

32.1 Indien Opdrachtnemer onderaannemer is van Opdrachtgever wordt hij geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere – ook contractuele – voorschriften, voorwaarden en bepalingen, welke Opdrachtgever krachtens de door hem gesloten aannemingsovereenkomst bij de uitvoering van het Werk waarvan het in de Overeenkomst omschreven Werk een onderdeel vormt, behoort na te leven en in acht te nemen.

32.2 Opdrachtnemer, zijn personeel en door hem ingeschakelde derden zijn verplicht alle voorschriften, voorwaarden en bepalingen, waaronder ook de hierboven bedoelde, voor zover betrekking hebbend op het door hem uit te voeren Werk, na te leven en in acht te nemen.

32.3 Opdrachtnemer verplicht zich jegens Opdrachtgever om aan zijn wettelijke verplichting tot afdracht van premie sociale verzekering alsmede van loonbelasting, die verband houden met het aan hem opgedragen Werk, stipt te voldoen en voorts toepasselijke CAO-bepalingen stipt na te leven.

33. Ketenaansprakelijkheid

33.1 Opdrachtnemer dient een zodanige administratie te voeren, dat per project de werkelijke loonkosten (prefab, montage, overhead en eventuele uitbestedingen waarop de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is) kunnen worden vastgesteld. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht deze administratie te (doen) controleren.

33.2 Op zijn factuur vermeldt Opdrachtnemer de werkelijke loonkosten zoals genoemd in lid 1. Veertig procent van deze werkelijke loonsom wordt door Opdrachtgever overgemaakt op de G-rekening van Opdrachtnemer. Dit op de G-rekening gestorte bedrag is bestemd voor loonbelasting en sociale lasten.

33.3 Desgevraagd dient Opdrachtnemer aan Opdrachtgever het origineel van een recente (niet ouder dan drie maanden) Verklaring Betaalgedrag van Bedrijfsvereniging en Belastingdienst te overleggen waarin wordt aangegeven dat ten aanzien van het personeel van Opdrachtnemer, alsmede door Opdrachtnemer in relatie tot (de uitvoering van) het Werk ingeschakelde derden, afdracht van belastingen en sociale premies heeft plaatsgevonden.

34. Recht tot ingrijpen in het Werk

34.1 Indien het Werk, naar het oordeel van Opdrachtgever, zodanig verloopt dat de in de Overeenkomst voor de totstandkoming van het Werk, of van gedeelten van het Werk, bepaalde tijdsduur naar redelijkerwijs te verwachten is zal worden overschreden, of indien Opdrachtnemer, naar het redelijke oordeel van Opdrachtgever, het Werk niet volgens de bepalingen van de Overeenkomst en/of volgens eisen van goed vakmanschap uitvoert of heeft uitgevoerd, zal Opdrachtgever daarvan aan Opdrachtnemer schriftelijk mededeling doen.

34.2 Indien Opdrachtnemer niet binnen twee weken na ontvangst van een mededeling als bedoeld in lid 1, zodanige maatregelen zal treffen, onder mededeling daarvan aan Opdrachtgever, dat, naar het redelijke oordeel van Opdrachtgever, binnen een korte termijn de achterstand in tijd zal worden ingehaald, respectievelijk aan bovengenoemde bepalingen en/of eisen zal worden voldaan, wordt Opdrachtnemer geacht in verzuim te zijn.

34.3 Indien Opdrachtnemer in verzuim is in de zin van lid 2, heeft Opdrachtgever het recht, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, in het Werk in te grijpen, teneinde het Werk te bespoedigen, respectievelijk te verbeteren, hetzij door eigen personeel, hetzij door derden in haar opdracht. Opdrachtgever zal van dit ingrijpen terstond mededeling doen aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal alsdan Opdrachtgever en door haar bij het Werk betrokken derden alle door haar gewenste medewerking verlenen, waaronder begrepen het recht desgewenst gebruikt te maken van Opdrachtnemers materialen, gereedschappen, materieel etc. De kosten van dit ingrijpen, die onmiddellijk opeisbaar zijn, zullen voor rekening van Opdrachtnemer zijn. In de kosten is begrepen een redelijke vergoeding voor overhead en toezicht van Opdrachtgever.

35. Ontbinding Overeenkomst

35.1 In het in artikel 34.2 bedoelde geval, zal Opdrachtgever ook gerechtigd zijn de Overeenkomst, naar haar keuze geheel of gedeeltelijk, te ontbinden, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Deze ontbinding kan ook alsnog geschieden nadat Opdrachtgever aanvankelijk heeft getracht door middel van ingrijpen in het Werk, als bedoeld in artikel 34.3, het Werk te bespoedigen c.q. te verbeteren. De hiervoor bedoelde ontbinding door Opdrachtgever geschiedt schriftelijk. 12

36. Overdracht van het Werk bij ontbinding Overeenkomst

36.1 Wanneer de Overeenkomst op grond van een van de in artikel 35 of artikel 18.2. bedoelde reden is ontbonden, zal Opdrachtgever, indien het tot dan toe uitgevoerde gedeelte van het Werk op zodanige wijze is verricht dat, voortbouwende op het uitgevoerde gedeelte, het Werk op technisch en economisch verantwoorde wijze, al dan niet na wijziging, volgens de bepalingen van de Overeenkomst kan worden voltooid, de Opdrachtnemer de door hem tot het tijdstip van ontbinding gemaakte kosten op basis van kostprijs vergoeden, voor zover deze voortvloeien uit de redelijke uitvoering van het Werk. Indien in de Overeenkomst een aanneemsom is bedongen, zullen de aldus vastgestelde kosten een naar evenredigheid berekend deel van de aanneemsom niet overtreffen. Bij het vaststellen van de vergoeding worden de eventuele naar redelijkheid te maken kosten van wijziging als bedoeld, daarop in mindering gebracht. Opdrachtgever is bevoegd bedoelde kosten van wijziging voorlopig volgens een geschat bedrag in mindering te brengen, ter nadere verrekening met de werkelijke kosten van wijziging.

36.2 Opdrachtgever zal, in het in lid 1 bedoelde geval, zijn gerechtigd het Werk te voltooien of door derden in opdracht te doen voltooien. Opdrachtnemer zal alsdan Opdrachtgever en de door haar bij het Werk betrokken derden alle door haar gewenste medewerking verlenen, waaronder begrepen het recht desgewenst gebruik te maken van Opdrachtnemers materialen, gereedschappen, materieel etc. Voor zover de door bedoelde medewerking ontstane kosten niet zijn begrepen in de in lid 1 bedoelde vergoeding, zal daarvoor de kostprijs aan Opdrachtnemer worden vergoed. Voor zover de reeds uit hoofde van de Overeenkomst door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gedane betalingen de in dit artikel bedoelde vergoeding overtreffen, zal het surplus onmiddellijk opeisbaar worden bij de ontbinding van de Overeenkomst en door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden terugbetaald.

37. Weigering van het Werk bij ontbinding Overeenkomst

37.1 Wanneer de Overeenkomst op grond van een van de in artikel 35 of artikel 18 lid 2 bedoelde reden is beëindigd, zal Opdrachtgever indien het tot dan toe uitgevoerde gedeelte van het Werk op zodanige wijze is verricht dat, voortbouwende op het uitgevoerde gedeelte, het Werk niet naar redelijkheid geacht kan worden op technisch en economisch verantwoorde wijze, al dan niet na wijziging, volgens de bepalingen van de Overeenkomst te kunnen worden voltooid, het Werk kunnen weigeren en Opdrachtnemer kunnen gelasten het Werk ten spoedigste voor rekening van Opdrachtnemer te verwijderen.

37.2 Bij weigering als bedoeld in lid 1 zal Opdrachtgever tot generlei vergoeding zijn gehouden en zullen de reeds uit hoofde van de Overeenkomst door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gedane betalingen onmiddellijk opeisbaar worden en door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden terugbetaald.

38. Betaling

38.1 Tenzij anders overeengekomen en onverminderd het overigens bepaalde in artikel 6, wordt de aanneemsom als volgt gefactureerd:

– 5% bij het aangaan van de Overeenkomst; –

20% bij de aanvang van het Werk;

– 75% bij Oplevering van het Werk

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage en zullen op Opdrachtnemer’s eerste verzoek kosteloos aan hem worden toegezonden.